Tag: "photo grafis"

Thể lệ Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế Photo GRAFIS lần 1 - năm 2018
Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế Photo GRAFIS lần 1 - năm 2018 được tổ chức bởi Câu lạc bộ ảnh Olcinium, Montenegro, sự bảo trợ của IAAP số 026/2018, FIAP số 178/2018, PSA số 201/2018, MoL số 13/2018 và ICS số 136/2018.